Đua Top Trùng Sinh 100 - 200 - 300 - 400-500-600-700-800

I. Nội  Dung

  • THỜI GIAN ĐUA TOP 
  • Bắt Đầu : Ngày OPEN máy chủ
  • Kết Thúc: Khi đủ 3 người đầu tiên nhận mỗi top 
  • Mục Tiêu Đua Top: Trở thành người đạt top trùng sinh đầu tiên của máy chủ mình tạo nhân vật 
  • Nhận Thưởng - Sứ Giả Hỗ Trợ - Trùng Sinh Nhân Vật - Nhận Thưởng Top Trùng Sinh
  • Xem Top Trùng Sinh của sever mình - Sứ Giả Hỗ Trợ - Xem Top - Trùng Sinh - [Đua Top] Trùng Sinh

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 100

(Khóa)

TOP 1

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

3 Hộ Pháp

1 Bảo Thạch Cấp 5

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4->6)

 

TOP 2

2 Hộ Pháp

1 Bảo Thạch Cấp 5

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4->6)

TOP 3

1 Hộ Pháp

1 Bảo Thạch Cấp 5

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4->6)

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 200

(Khóa)

TOP 1

1 Bảo Thạch Cấp 6

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

3 Hộ Pháp

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4->6)

TOP 2

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

2 Hộ Pháp

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4->6)

1 Bảo Thạch Cấp 5

TOP 3

1 Hộ Pháp

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 4->6)

1 Bảo Thạch Cấp 5

 

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 300

(Khóa)

TOP 1

1 Bảo Thạch Cấp 6

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

3 Hộ Pháp

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 6)

TOP 2

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

2 Hộ Pháp

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 6)

1 Bảo Thạch Cấp 5

TOP 3

1 Hộ Pháp

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 6)

1 Bảo Thạch Cấp 5

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 400

(Khóa)

TOP 1

1 Bí Kíp Trấn Phái Cấp 15 (Theo môn phái)

1 Bảo Thạch Cấp 6

1 Rương Thần Sa (4 Dòng)

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

5 Hộ Pháp

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 6)

TOP 2

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

3 Hộ Pháp

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 6)

1 Bảo Thạch Cấp 5

TOP 3

1 Hộ Pháp

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 6)

1 Bảo Thạch Cấp 5

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 500

(Khóa)

TOP 1

1 Bí Kíp Trấn Phái Cấp 15 (Theo môn phái)

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 7)

1 Rương Thần Sa (4 Dòng)

1 Bảo Thạch Cấp 6

5 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

TOP 2

1 Rương Thần Sa (4 Dòng)

1 Bảo Thạch Cấp 6

3 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

TOP 3

1 Bảo Thạch Cấp 6

1 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 6)

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 600

(Khóa)

TOP 1

1 Rương Thần Sa (5 Dòng)

1 Bí Kíp Trấn Phái Cấp 15 (Theo môn phái)

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 7)

1 Bảo Thạch Cấp 6

5 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

TOP 2

1 Bí Kíp Trấn Phái Cấp 15 (Theo môn phái)

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 7)

1 Bảo Thạch Cấp 6

3 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

TOP 3

1 Bảo Thạch Cấp 6

1 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 6)

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 700

(Khóa)

TOP 1

1 Bí Kíp Trấn Phái Cấp 20 (Theo môn phái)

1 Rương Thần Sa (5 Dòng)

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 7)

2 Bảo Thạch Cấp 6

5 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

TOP 2

1 Rương Thần Sa (5 Dòng)

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 7)

1 Bảo Thạch Cấp 6

3 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

TOP 3

1 Bảo Thạch Cấp 6

1 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 6)

 

XẾP HẠNG

PHẦN THƯỞNG - TRÙNG SINH 800

(Khóa)

TOP 1

1 Bí Kíp Trấn Phái Cấp 20 (Theo môn phái)

1 Rương Thần Sa (6 Dòng)

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 7)

3 Bảo Thạch Cấp 6

5 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

TOP 2

1 Bí Kíp Trấn Phái Cấp 20 (Theo môn phái)

1 Rương Thần Sa (6 Dòng)

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 7)

2 Bảo Thạch Cấp 6

3 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)

TOP 3

1 Rương Trang Bị Đồng Hành (Cấp 7)

1 Bảo Thạch Cấp 6

1 Hộ Pháp

1 Rương Thần Sa Ngẫu Nhiên (0-6 Dòng)