Ngoại Trang

 

I. Cách Có Ngoại Trang.

Ngoại Trang
Ngoại Trang Cấp 1 Áo,Nón Trùng Sinh 100
Ngoại Trang Cấp 2 Áo,Nón Trùng Sinh 200
Ngoại Trang Cấp 3 Áo,Nón Trùng Sinh 300
Ngoại Trang Cấp 4 Áo,Nón Trùng Sinh 400
Ngoại Trang Cấp 5 Áo,Nón Trùng Sinh 500
Ngoại Trang Cấp 6 Áo,Nón Trùng Sinh 600
Ngoại Trang Cấp 7 Áo,Nón Trùng Sinh 700
Ngoại Trang Cấp 8 Áo,Nón Trùng Sinh 800

 

II. Ngoài Hình Ngoại Trang.

Lưu Hỏa

Thương Khung Tố Sam Và Tuyết Vũ Thanh Tụ

Ngự Vân và Phương Hi Tụ

Quân Lâm Thiên Hạ Và Phượng Vũ Cửu Thiên

Y Sơn Quan Lan Khải và Phong Lộ Quy Mộng

Sí Nhiễm Hoa Y và Đào Tịch Tuyết Y

Kiếm Tâm Hà Ảnh và Bạch Ngọc Bích Hà La

Hỏa Lân

Thần Long Đăng Vân và Kim Phượng Hồng Hà

Liệt Thạch Đoàn Kim và Thiều Hoa Bất Phụ

Tử Tô Kim Bộ và Nhã Thanh Song Điệp

Mặc Ly Dục Dực

III. Thông số chi tiết


Lưu Ý:

Không có đổi ngoại trang

 

Khuyến mãi nạp

ATM
30 %
Thẻ cào
0 %

Cộng đồng