Trùng Sinh

Danh Hiệu Trùng Sinh 800

I.NPC liên quan.

  • Tiến hành trùng sinh tại Sứ Giả Hỗ Trợ - Thành Chính
  • 3 Nhân vật đầu tiên của từng sv đạt mốc trùng sinh 100 - 200 - 300 - 400-500-600-700-800 sẽ nhận được phần quà hấp dẫn.<Xem Chi Tiết>

II.Phần thưởng trùng sinh.

  • Khi đạt cấp và đồng như yêu cầu có thể đến trùng sinh.
  • Mỗi lần trùng sinh + 5 Điểm Tiềm Năng
 Yêu Cầu Cấp  Lần trùng sinh Phần Thưởng

Lệnh Bài Trùng Sinh

  

Cấp 200 5 Hỏa Long Viêm Đế [Cấp 1] 1 --> 100
1 Lệnh Bài Trùng Sinh
10 1 Rương Trang Bị [Cấp 2] Hỗn Thiên 1 [Mặt Nạ Hàng Long] + 1      
15 1 Rương Trang Bị [Cấp 2] Hỗn Thiên 1 Lệnh Bài Hộ Vệ     
20 1 Rương Trang Bị [Cấp 2] Hỗn Thiên 1 Già Lam Kinh Cấp 1
25 1 Rương Trang Bị [Cấp 2] Hỗn Thiên    
30 1 Rương Trang Bị [Cấp 2] Hỗn Thiên    
35 1 Rương Trang Bị [Cấp 2] Hỗn Thiên    
40 1 Rương Trang Bị [Cấp 2] Hỗn Thiên    
45 1 Rương Trang Bị [Cấp 2] Hỗn Thiên    
50 1 Rương Trang Bị [Cấp 2] Hỗn Thiên    
55 1 Rương Trang Bị [Cấp 3] Liệt Hỏa    
60 1 Rương Trang Bị [Cấp 3] Liệt Hỏa    
65 1 Rương Trang Bị [Cấp 3] Liệt Hỏa    
70 1 Rương Trang Bị [Cấp 3] Liệt Hỏa    
75 1 Rương Trang Bị [Cấp 3] Liệt Hỏa    
80 1 Rương Trang Bị [Cấp 3] Liệt Hỏa    
85 1 Rương Trang Bị [Cấp 3] Liệt Hỏa    
90 1 Rương Trang Bị [Cấp 3] Liệt Hỏa    
95 1 Rương Trang Bị [Cấp 3] Liệt Hỏa    
100 20000 Chiến Thần 1 Ngoại Trang Áo Cấp 1 1 Ngoại Trang Nón Cấp 1
Cấp 210 110 1 Rương Trang Bị [Cấp 4] Cửu Âm     101 --> 200
2 Lệnh Bài Trùng Sinh
120 1 Rương Trang Bị [Cấp 4] Cửu Âm    
130 1 Rương Trang Bị [Cấp 4] Cửu Âm    
140 1 Rương Trang Bị [Cấp 4] Cửu Âm    
150 1 Rương Trang Bị [Cấp 4] Cửu Âm    
160 1 Rương Trang Bị [Cấp 4] Cửu Âm    
170 1 Rương Trang Bị [Cấp 4] Cửu Âm    
180 1 Rương Trang Bị [Cấp 4] Cửu Âm    
190 1 Rương Trang Bị [Cấp 4] Cửu Âm    
200 20000 Chiến Thần 1 Ngoại Trang Áo Cấp 2 1 Ngoại Trang Nón Cấp 2
220 1 Rương Trang Bị [Cấp 5] Kim Cang     201 --> 300
5 Lệnh Bài Trùng Sinh
240 1 Rương Trang Bị [Cấp 5] Kim Cang    
260 1 Rương Trang Bị [Cấp 5] Kim Cang    
280 1 Rương Trang Bị [Cấp 5] Kim Cang    
300 1 Rương Trang Bị [Cấp 5] Kim Cang 1 Ngoại Trang Áo Cấp 3 1 Ngoại Trang Nón Cấp 3
Cấp 220 320 1 Rương Trang Bị [Cấp 5] Kim Cang     301 --> 400
8 Lệnh Bài Trùng Sinh
340 1 Rương Trang Bị [Cấp 5] Kim Cang    
360 1 Rương Trang Bị [Cấp 5] Kim Cang    
380 1 Rương Trang Bị [Cấp 5] Kim Cang    
400 20000 Chiến Thần 1 Ngoại Trang Áo Cấp 4 1 Ngoại Trang Nón Cấp 4
440 1 Rương Trang Bị [Cấp 6] Truyền Thuyết     401 --> 500
10 Lệnh Bài Trùng Sinh
480 1 Rương Trang Bị [Cấp 6] Truyền Thuyết    
500   1 Ngoại Trang Áo Cấp 5 1 Ngoại Trang Nón Cấp 5
Cấp 230 520 1 Rương Trang Bị [Cấp 6] Truyền Thuyết     501 --> 600
16 Lệnh Bài Trùng Sinh
560 1 Rương Trang Bị [Cấp 6] Truyền Thuyết    
600 1 Rương Trang Bị [Cấp 6] Truyền Thuyết 1 Ngoại Trang Áo Cấp 6 1 Ngoại Trang Nón Cấp 6
Cấp 240 640 1 Rương Trang Bị [Cấp 6] Truyền Thuyết     601 --> 700
18 Lệnh Bài Trùng Sinh
680 1 Rương Trang Bị [Cấp 6] Truyền Thuyết    
700   1 Ngoại Trang Áo Cấp 7 1 Ngoại Trang Nón Cấp 7
Cấp 250 720 1 Rương Trang Bị [Cấp 6] Truyền Thuyết       701 --> 800
20 Lệnh Bài Trùng Sinh
760 1 Rương Trang Bị [Cấp 6] Truyền Thuyết    
800 20000 Chiến Thần 1 Ngoại Trang Áo Cấp 8 1 Ngoại Trang Nón Cấp 8   

 

II.Hình Ảnh Trùng Sinh.

Trùng Sinh 101

Trùng Sinh 201

Trùng Sinh 301

Trùng Sinh 401

Trùng Sinh 501

Trùng Sinh 601

 

Trùng Sinh 701

 

  • Trùng sinh thành công nhân vật sẽ về cấp 130.
  • Và nhận phần thưởng trùng sinh tương ứng